User Tools

Site Tools


07275-g-c-euler-la-gi

Góc Euler là ba bóc được giới thiệu bởi Leonhard Euler để miêu tả định hướng của một vật thể rắn. Để miêu tả như một định hướng trong không gian ba chiều Euclide theo ba tham số được yêu cầu. Chúng có thể được đưa ra bằng nhiều cách và Góc Euler là một trong số chúng.[1]

Trước hết, sử dụng hai hệ quy chiếu: hệ cố định và hệ động Oxyz gắn chặt với vật chung gốc O. Gọi giao tuyến của mặt phẳng và Oxy là ON. ON gọi là đường nút của vật.

Aa1.jpg

Đưa vào các ký hiệu và tên gọi: Góc giữa đường nút ON và trục ký hiệu là và gọi là góc tiến động của vật. Góc giữa đường nút ON và trục Ox ký hiệu là và gọi là góc quay riêng của vật. Góc giữa các trục và Oz ký hiệu là gọi là góc chương động hay góc túi sai của vật.

Aaa1.jpg

Các góc , , gọi là các góc Euler.[2]

  1. ^ [1] Euler Anges From Wiki
  2. ^ Mathworld does a good job describing this issue
  • Weisstein, Eric W., "Euler Angles" từ MathWorld.
  • Java applet for the simulation of Euler angles available at http://www.parallemic.org/Java/EulerAngles.html.
  • EulerAngles - An iOS app for visualizing in 3D the three rotations associated with Euler angles.
  • http://sourceforge.net/projects/orilib – A collection of routines for rotation / orientation manipulation, including special tools for crystal orientations.
  • Online tool to compose rotation matrices available at http://www.vectoralgebra.info/eulermatrix.html
07275-g-c-euler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)