User Tools

Site Tools


07254-fronteiras-la-gi

Fronteiras là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 789,828 km², dân số năm 2007 là 11146 người, mật độ 14,11 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07254-fronteiras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)