User Tools

Site Tools


07241-frei-rog-rio-la-gi

Frei Rogério là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 157,845 km², dân số năm 2007 là 3262 người, mật độ 20,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07241-frei-rog-rio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)