User Tools

Site Tools


07239-frei-miguelinho-la-gi

Frei Miguelinho là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 215,83 km², dân số năm 2007 là 14061 người, mật độ 65,15 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07239-frei-miguelinho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)