User Tools

Site Tools


07213-francisco-santos-la-gi

Francisco Santos là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 569,502 km², dân số năm 2007 là 8170 người, mật độ 14,35 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07213-francisco-santos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)