User Tools

Site Tools


07204-francisco-dantas-la-gi

Francisco Dantas là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 181,593 km², dân số năm 2007 là 2839 người, mật độ 15,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07204-francisco-dantas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)