User Tools

Site Tools


07194-fraiburgo-la-gi

Fraiburgo là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 546,249 km², dân số năm 2007 là 34889 người, mật độ 68,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07194-fraiburgo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)