User Tools

Site Tools


07182-fortuna-la-gi

Fortuna là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 694,981 km², dân số năm 2007 là 14302 người, mật độ 20,58 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07182-fortuna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)