User Tools

Site Tools


07178-fortaleza-dos-nogueiras-la-gi

Fortaleza dos Nogueiras là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1664,058 km², dân số năm 2007 là 11253 người, mật độ 6,76 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07178-fortaleza-dos-nogueiras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)