User Tools

Site Tools


07171-formosa-do-sul-la-gi

Formosa do Sul là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 100 km², dân số năm 2007 là 2620 người, mật độ 25,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07171-formosa-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)