User Tools

Site Tools


07170-formosa-do-rio-preto-la-gi

Formosa do Rio Preto là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 16185,171 km², dân số năm 2007 là 20463 người, mật độ 1,26 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07170-formosa-do-rio-preto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)