User Tools

Site Tools


07168-formosa-da-serra-negra-la-gi

Formosa da Serra Negra là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 3941,185 km², dân số năm 2007 là 16458 người, mật độ 4,18 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07168-formosa-da-serra-negra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)