User Tools

Site Tools


07146-floresta-do-piau-la-gi

Floresta do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 206,144 km², dân số năm 2007 là 2564 người, mật độ 12,44 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07146-floresta-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)