User Tools

Site Tools


07144-floresta-azul-la-gi

Floresta Azul là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 351,596 km², dân số năm 2007 là 10354 người, mật độ 29,45 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07144-floresta-azul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)