User Tools

Site Tools


07137-flor-nia-la-gi

Florânia là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 504,022 km², dân số năm 2007 là 8930 người, mật độ 17,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07137-flor-nia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)