User Tools

Site Tools


07136-flor-do-sert-o-la-gi

Flor do Sertão là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 58,708 km², dân số năm 2007 là 1640 người, mật độ 27,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07136-flor-do-sert-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)