User Tools

Site Tools


07125-firmino-alves-la-gi

Firmino Alves là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 159,397 km², dân số năm 2007 là 5466 người, mật độ 34,29 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07125-firmino-alves-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)