User Tools

Site Tools


07106-filad-lfia-la-gi

Filadélfia là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 564,017 km², dân số năm 2007 là 16231 người, mật độ 28,78 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07106-filad-lfia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)