User Tools

Site Tools


07087-fernando-pedroza-la-gi

Fernando Pedroza là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 322,54 km², dân số năm 2007 là 2545 người, mật độ 7,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07087-fernando-pedroza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)