User Tools

Site Tools


07086-fernando-falc-o-la-gi

Fernando Falcão là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 3506,445 km², dân số năm 2007 là 6093 người, mật độ 1,74 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07086-fernando-falc-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)