User Tools

Site Tools


07071-feliz-natal-la-gi

Feliz Natal là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 11448,049 km², dân số năm 2007 là 10313 người, mật độ 0,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07071-feliz-natal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)