User Tools

Site Tools


07069-felipe-guerra-la-gi

Felipe Guerra là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 268,427 km², dân số năm 2007 là 5159 người, mật độ 19,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07069-felipe-guerra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)