User Tools

Site Tools


07051-faxinalzinho-la-gi

Faxinalzinho là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 143,381 km², dân số năm 2007 là 2613 người, mật độ 18,22 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07051-faxinalzinho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)