User Tools

Site Tools


07048-faxinal-do-soturno-la-gi

Faxinal do Soturno là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 169,945 km², dân số năm 2007 là 6343 người, mật độ 37,32 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07048-faxinal-do-soturno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)