User Tools

Site Tools


07039-fartura-do-piau-la-gi

Fartura do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 717,991 km², dân số năm 2007 là 5193 người, mật độ 7,23 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07039-fartura-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)