User Tools

Site Tools


07035-farol-la-gi

Farol là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 289,232 km², dân số năm 2007 là 3413 người, mật độ 11,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07035-farol-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)