User Tools

Site Tools


07025-farias-brito-la-gi

Farias Brito là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 503,574 km², dân số năm 2007 là 19380 người, mật độ 38,48 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07025-farias-brito-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)