User Tools

Site Tools


07006-f-tima-do-sul-la-gi

Fátima do Sul là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 315,237 km², dân số năm 2007 là 18873 người, mật độ 17,46 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07006-f-tima-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)