User Tools

Site Tools


06995-extremoz-la-gi

Extremoz là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 125,665 km², dân số năm 2007 là 22995 người, mật độ 183 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06995-extremoz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)