User Tools

Site Tools


06948-eupsophus-la-gi

Eupsophus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Alsodidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 10 loài và 50% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1] Các loài trong chi này phân bố ở Chile và Argentina

10 loài trong chi này gồm:

  • Eupsophus altor Nuñez, Rabanal & Formas, 2012
  • Eupsophus calcaratus (Günther, 1881)
  • Eupsophus contulmoensis Ortiz, Ibarra-Vidal & Formas, 1989
  • Eupsophus emiliopugini Formas, 1989
  • Eupsophus insularis (Philippi, 1902)
  • Eupsophus migueli Formas, 1978
  • Eupsophus nahuelbutensis Ortiz & Ibarra-Vidal, 1992
  • Eupsophus roseus (Duméril & Bibron, 1841)
  • Eupsophus septentrionalis Ibarra-Vidal, Ortiz & Torres-Pérez, 2004
  • Eupsophus vertebralis Grandison, 1961
06948-eupsophus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)