User Tools

Site Tools


06944-eun-polis-la-gi

Eunápolis là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1196,695 km², dân số năm 2007 là 94144 người, mật độ 78,67 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
06944-eun-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)