User Tools

Site Tools


06928-euclides-da-cunha-la-gi

Euclides da Cunha là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 2324,965 km², dân số năm 2007 là 54897 người, mật độ 23,61 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06928-euclides-da-cunha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)