User Tools

Site Tools


06917-estreito-la-gi

Estreito là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 2718,96 km², dân số năm 2007 là 26300 người, mật độ 9,67 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
06917-estreito-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)