User Tools

Site Tools


06900-esperantina-la-gi

Esperantina là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 911,213 km², dân số năm 2007 là 36222 người, mật độ 39,75 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06900-esperantina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)