User Tools

Site Tools


06880-erval-velho-la-gi

Erval Velho là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 207,686 km², dân số năm 2007 là 4098 người, mật độ 19,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06880-erval-velho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)