User Tools

Site Tools


06797-envira-la-gi

Envira là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 13369,29 km², dân số năm 2007 là 17431 người, mật độ 1,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
06797-envira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)