User Tools

Site Tools


06769-encruzilhada-la-gi

Encruzilhada là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 2041,093 km², dân số năm 2007 là 22234 người, mật độ 10,89 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
06769-encruzilhada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)