User Tools

Site Tools


06767-encanto-la-gi

Encanto là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 125,747 km², dân số năm 2007 là 4856 người, mật độ 38,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06767-encanto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)