User Tools

Site Tools


06723-eliseu-martins-la-gi

Eliseu Martins là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1090,496 km², dân số năm 2007 là 4744 người, mật độ 4,35 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06723-eliseu-martins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)