User Tools

Site Tools


06718-elesb-o-veloso-la-gi

Elesbão Veloso là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1285,678 km², dân số năm 2007 là 14232 người, mật độ 11,07 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06718-elesb-o-veloso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)