User Tools

Site Tools


06710-eldorado-do-caraj-s-la-gi

Eldorado do Carajás là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 2956,708 km², dân số năm 2007 là 28527 người, mật độ 9,65 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06710-eldorado-do-caraj-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)