User Tools

Site Tools


06687-el-sio-medrado-la-gi

Elísio Medrado là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 199,541 km², dân số năm 2007 là 7908 người, mật độ 39,63 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
06687-el-sio-medrado-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)