User Tools

Site Tools


06618-echague-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06618-echague-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Echague</​b>​ là một đô thị hạng 1 ở  tỉnh Isabela, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 67.553 người trong 12.045 hộ.
 +</p>
  
 +<​p>​Echague được chia ra 64 barangay.
 +</p>
 +<table border="​0"><​tbody><​tr><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Angoluan</​li>​
 +<​li>​Annafunan</​li>​
 +<​li>​Arabiat</​li>​
 +<​li>​Aromin</​li>​
 +<​li>​Babaran</​li>​
 +<​li>​Bacradal</​li>​
 +<​li>​Benguet</​li>​
 +<​li>​Buneg</​li>​
 +<​li>​Busilelao</​li>​
 +<​li>​Caniguing</​li>​
 +<​li>​Carulay</​li>​
 +<​li>​Castillo</​li>​
 +<​li>​Dammang East</​li>​
 +<​li>​Dammang West</​li>​
 +<​li>​Dicaraoyan</​li>​
 +<​li>​Dugayong</​li>​
 +<​li>​Fugu</​li>​
 +<​li>​Garit Norte</​li>​
 +<​li>​Garit Sur</​li>​
 +<​li>​Gucab</​li>​
 +<​li>​Gumbauan</​li>​
 +<​li>​Ipil</​li></​ul></​td><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Libertad</​li>​
 +<​li>​Mabbayad</​li>​
 +<​li>​Mabuhay</​li>​
 +<​li>​Madadamian</​li>​
 +<​li>​Magleticia</​li>​
 +<​li>​Malibago</​li>​
 +<​li>​Maligaya</​li>​
 +<​li>​Malitao</​li>​
 +<​li>​Narra</​li>​
 +<​li>​Nilumisu</​li>​
 +<​li>​Pag-asa</​li>​
 +<​li>​Pangal Norte</​li>​
 +<​li>​Pangal Sur</​li>​
 +<​li>​Rumang-ay</​li>​
 +<​li>​Salay</​li>​
 +<​li>​Salvacion</​li>​
 +<​li>​San Antonio Ugad</​li>​
 +<​li>​San Antonio Minit</​li>​
 +<​li>​San Carlos</​li>​
 +<​li>​San Fabian</​li>​
 +<​li>​San Felipe</​li></​ul></​td><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​San Juan</​li>​
 +<​li>​San Manuel</​li>​
 +<​li>​San Miguel</​li>​
 +<​li>​San Salvador</​li>​
 +<​li>​Santa Ana</​li>​
 +<​li>​Santa Cruz</​li>​
 +<​li>​Santa Maria</​li>​
 +<​li>​Santa Monica</​li>​
 +<​li>​Santo Domingo</​li>​
 +<​li>​Silauan Sur</​li>​
 +<​li>​Silauan Norte</​li>​
 +<​li>​Sinabbaran</​li>​
 +<​li>​Soyung (richest barangay)</​li>​
 +<​li>​Taggappan</​li>​
 +<​li>​Tuguegarao</​li>​
 +<​li>​Villa Campo</​li>​
 +<​li>​Villa Fermin</​li>​
 +<​li>​Villa Rey</​li>​
 +<​li>​Villa Victoria</​li>​
 +<​li>​Cabugao</​li>​
 +<​li>​Diasan</​li></​ul></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​16°42′B</​span>​ <span class="​longitude">​121°39′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​16,​7°B 121,​65°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​16.700;​ 121.650</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181012053308
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.131 seconds
 +Preprocessor visited node count: 376/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20676/​2097152 bytes
 +Template argument size: 584/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.034/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.27 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​89.227 ​     1 -total
 + ​37.61% ​  ​33.556 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​24.71% ​  ​22.045 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Isabela
 + ​22.13% ​  ​19.745 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​21.05% ​  ​18.778 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Philippine_municipality
 + ​17.33% ​  ​15.460 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Spaces
 + ​13.35% ​  ​11.909 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Philippines
 + ​10.52% ​   9.388      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.24%    4.676      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.12%    3.673     38 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​*
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​355957-0!canonical and timestamp 20181012053308 and revision id 26084203
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06618-echague-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)