User Tools

Site Tools


06568-dysmachus-trigonus-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06568-dysmachus-trigonus-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Dysmachus trigonus</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Fan-bristled Robberfly (Dysmachus trigonus) and prey - geograph.org.uk - 1018931.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Fan-bristled_Robberfly_%28Dysmachus_trigonus%29_and_prey_-_geograph.org.uk_-_1018931.jpg/​280px-Fan-bristled_Robberfly_%28Dysmachus_trigonus%29_and_prey_-_geograph.org.uk_-_1018931.jpg"​ width="​280"​ height="​273"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Fan-bristled_Robberfly_%28Dysmachus_trigonus%29_and_prey_-_geograph.org.uk_-_1018931.jpg/​420px-Fan-bristled_Robberfly_%28Dysmachus_trigonus%29_and_prey_-_geograph.org.uk_-_1018931.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Fan-bristled_Robberfly_%28Dysmachus_trigonus%29_and_prey_-_geograph.org.uk_-_1018931.jpg/​560px-Fan-bristled_Robberfly_%28Dysmachus_trigonus%29_and_prey_-_geograph.org.uk_-_1018931.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​625"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Insecta</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Diptera</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân bộ <​small>​(<​i>​subordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Brachycera</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân thứ bộ <​small>​(<​i>​infraordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Asilomorpha</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Liên họ <​small>​(<​i>​superfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Asiloidea</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Asilidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Dysmachus</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​D. trigonus</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Dysmachus trigonus</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(Meigen,​ 1804) </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Dysmachus trigonus</​b></​i>​ là một loài ruồi trong họ Asilidae. <​i>​Dysmachus trigonus</​i>​ được Meigen miêu tả năm 1804.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt="​Asilidae Dysmachus trigonus fg02.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Asilidae_Dysmachus_trigonus_fg02.jpg/​94px-Asilidae_Dysmachus_trigonus_fg02.jpg"​ width="​94"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Asilidae_Dysmachus_trigonus_fg02.jpg/​141px-Asilidae_Dysmachus_trigonus_fg02.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Asilidae_Dysmachus_trigonus_fg02.jpg/​189px-Asilidae_Dysmachus_trigonus_fg02.jpg 2x" data-file-width="​786"​ data-file-height="​1000"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt="​Asilidae Dysmachus trigonus fg01.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​Asilidae_Dysmachus_trigonus_fg01.jpg/​93px-Asilidae_Dysmachus_trigonus_fg01.jpg"​ width="​93"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​Asilidae_Dysmachus_trigonus_fg01.jpg/​140px-Asilidae_Dysmachus_trigonus_fg01.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​Asilidae_Dysmachus_trigonus_fg01.jpg/​186px-Asilidae_Dysmachus_trigonus_fg01.jpg 2x" data-file-width="​777"​ data-file-height="​1000"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​37px auto;"><​img alt="​Asilidae fg02.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Asilidae_fg02.jpg/​120px-Asilidae_fg02.jpg"​ width="​120"​ height="​76"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Asilidae_fg02.jpg/​180px-Asilidae_fg02.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Asilidae_fg02.jpg/​240px-Asilidae_fg02.jpg 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​636"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35px auto;"><​img alt="​Saebel-Raubfliege Dysmachus trigonus 01 (MK).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Saebel-Raubfliege_Dysmachus_trigonus_01_%28MK%29.jpg/​120px-Saebel-Raubfliege_Dysmachus_trigonus_01_%28MK%29.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Saebel-Raubfliege_Dysmachus_trigonus_01_%28MK%29.jpg/​180px-Saebel-Raubfliege_Dysmachus_trigonus_01_%28MK%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Saebel-Raubfliege_Dysmachus_trigonus_01_%28MK%29.jpg/​240px-Saebel-Raubfliege_Dysmachus_trigonus_01_%28MK%29.jpg 2x" data-file-width="​3236"​ data-file-height="​2157"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Species of Asilidae”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ADysmachus+trigonus&​amp;​rft.btitle=Species+of+Asilidae&​amp;​rft.date=16+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.geller-grimm.de%2Fcatalog%2Fspecies.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Dysmachus trigonus tại Wikimedia Commons</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Efferia_aestuans1.JPG/​40px-Efferia_aestuans1.JPG"​ width="​40"​ height="​33"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Efferia_aestuans1.JPG/​60px-Efferia_aestuans1.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Efferia_aestuans1.JPG/​80px-Efferia_aestuans1.JPG 2x" data-file-width="​2156"​ data-file-height="​1795"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết phân họ ruồi Asilinae ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1336
 +Cached time: 20181021091740
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.221 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1370/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12588/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1128/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4210/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.43 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 191.646 ​     1 -total
 + ​45.65% ​  ​87.480 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​20.32% ​  ​38.947 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​17.95% ​  ​34.409 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.89% ​  ​30.461 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.86% ​  ​26.565 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 + ​10.90% ​  ​20.891 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  7.97%   ​15.275 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asilinae-stub
 +  6.96%   ​13.333 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.11%    7.885      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1385958-0!canonical and timestamp 20181021091740 and revision id 25400789
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
06568-dysmachus-trigonus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)