User Tools

Site Tools


06528-durr-s-huy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06528-durr-s-huy-n-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Quận Durrës</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Quận  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Durrës district.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​Durr%C3%ABs_district.svg/​250px-Durr%C3%ABs_district.svg.png"​ width="​250"​ height="​493"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​Durr%C3%ABs_district.svg/​375px-Durr%C3%ABs_district.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​Durr%C3%ABs_district.svg/​500px-Durr%C3%ABs_district.svg.png 2x" data-file-width="​508"​ data-file-height="​1002"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr class="​mw-empty-elt"/></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Bản đồ thể hiện vị trí của Quận Durrës ở Albania<​br/><​small>​Bản đồ thể hiện vị trí của Quận Durrës ở Albania</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Quận Durrës trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​27%;​left:​55.421%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Quận Durrës"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Quận Durrës"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Quận Durrës</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Flag_of_Albania.svg/​21px-Flag_of_Albania.svg.png"​ width="​21"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Flag_of_Albania.svg/​32px-Flag_of_Albania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Flag_of_Albania.svg/​42px-Flag_of_Albania.svg.png 2x" data-file-width="​700"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Albania</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Hạt</​th><​td>​
 +Durrës</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Durrës</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +455 km<​sup>​2</​sup>​ (176 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2002)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +182.988</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +402/​km<​sup>​2</​sup>​ (1,​040/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +(UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​FIPS</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​AL03</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã ISO 3166</​th><​td class="​nickname">​
 +DR</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Durrës</​b>​ là một quận thuộc hạt Durrës, Albania. Quận này có diện tích 455 km² và dân số năm 2002 là 182988 người<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ mật độ 402 người/​km².
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Counties of Albania”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ADurr%C3%ABs+%28huy%E1%BB%87n%29&​amp;​rft.btitle=Counties+of+Albania&​amp;​rft.date=15+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Fual.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Flag_map_of_Albania.svg/​20px-Flag_map_of_Albania.svg.png"​ width="​20"​ height="​44"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Flag_map_of_Albania.svg/​30px-Flag_map_of_Albania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Flag_map_of_Albania.svg/​40px-Flag_map_of_Albania.svg.png 2x" data-file-width="​359"​ data-file-height="​793"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Albania ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<​p>​Bản mẫu:​Quận Durrës
 +</p>
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"​ style="​background:#​CE2029;​color:#​FFFFFF"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";​background:#​CE2029;​color:#​FFFFFF;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";​background:#​CE2029;​color:#​FFFFFF;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";​background:#​CE2029;​color:#​FFFFFF;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%"><​span style="​color:#​FFFFFF">​Quận của Albania</​span></​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Berat • 
 +Bulqizë • 
 +Delvinë • 
 +Devoll • 
 +Dibër • 
 +Durrës • 
 +Elbasan • 
 +Fier • 
 +Gjirokastër • 
 +Gramsh • 
 +Has • 
 +Kavajë • 
 +Kolonjë • 
 +Korçë • 
 +Krujë • 
 +Kuçovë • 
 +Kukës • 
 +Kurbin • 
 +Lezhë • 
 +Librazhd • 
 +Lushnjë • 
 +Malesia e Madhe • 
 +Mallakastër • 
 +Mat • 
 +Mirditë • 
 +Peqin • 
 +Përmet • 
 +Pogradec • 
 +Pukë • 
 +Sarandë • 
 +Shkodër • 
 +Skrapar • 
 +Tepelenë • 
 +Tirana • 
 +Tropojë • 
 +Vlorë
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181011025926
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.296 seconds
 +Real time usage: 0.381 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2947/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 29341/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2282/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 809/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.092/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.81 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 319.086 ​     1 -total
 + ​77.53% ​ 247.391 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​55.10% ​ 175.826 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.86% ​  ​34.639 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.56%   ​30.493 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.14%   ​22.769 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.04%   ​22.464 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  6.36%   ​20.297 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.18%   ​19.705 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  5.89%   ​18.785 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7853;​n_c&#​7911;​a_Albania
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1323141-0!canonical and timestamp 20181011025926 and revision id 36448993
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06528-durr-s-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)