User Tools

Site Tools


06522-duque-bacelar-la-gi

Duque Bacelar là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 317,924 km², dân số năm 2007 là 10543 người, mật độ 33,16 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
06522-duque-bacelar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)