User Tools

Site Tools


06498-duas-estradas-la-gi

Duas Estradas là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 26,361 km², dân số năm 2007 là 2890 người, mật độ 109,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06498-duas-estradas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)