User Tools

Site Tools


06497-duas-barras-la-gi

Duas Barras là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 375,238 km², dân số năm 2007 là 10673 người, mật độ 28,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
06497-duas-barras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)