User Tools

Site Tools


06473-doutor-severiano-la-gi

Doutor Severiano là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 108,277 km², dân số năm 2007 là 6629 người, mật độ 61,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06473-doutor-severiano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)