User Tools

Site Tools


06471-doutor-pedrinho-la-gi

Doutor Pedrinho là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 375,758 km², dân số năm 2007 là 3294 người, mật độ 8,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06471-doutor-pedrinho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)